3 druhy pojišťoven z pohledu pojištění osob (2. díl)

Tři druhy pojišťoven (životní, neživotní a smíšené – kompozitní) mohou nabízet pojištění osob. Občanský zákoník definuje určité rozdíly mezi pojištěním od životní a od neživotní pojišťovny. Jaké přesně to jsou? Odpoví druhý díl článku.

Pojištění osob od životní pojišťovny

Pojištění osob od životní pojišťovny může mít několik variant. Mezi nejčastější patří:

 • Rizikové životní pojištění
 • Investiční životní pojištění
 • Kapitálové životní pojištění

Každé z těchto pojištění obsahuje povinnou část (tzv. hlavní pojištění) pro případ smrti nebo pro případ smrti a dožití (kapitálová složka). K tomuto hlavnímu pojištění je možné přidat další volitelná pojištění, třeba pro případ invalidity, úrazu, pracovní neschopnosti, závažných nemocí atd.

Pojistná událost hlavního pojištění musí být definována jako smrt, ne však jako úraz nebo nemoc s následkem smrti. Připojištění již mohou být definována jako např. invalidita následkem nemoci nebo úrazu, smrt následkem úrazu.

Pojištění osob od neživotní pojišťovny

Pojištění osob od neživotní pojišťovny může mít 3 podoby

 • Pojištění pro případ nemoci nebo úrazu
 • Pojištění pro případ úrazu
 • Pojištění pro případ nemoci

Pojistnou událostí je úraz nebo nemoc, který má určitý následek. Tím může být smrt, invalidita, pracovní neschopnost atd. Pokud produkt umožňuje pojistit pouze úraz, jedná se o tzv. úrazové pojištění. Samotné pojištění nemoci může být použito například pro samostatné pojištění závažných nemocí, rakoviny atd.

U pojištění úrazu a nemoci není žádná povinná část, pokud si tak pojišťovna nestanoví svým rozhodnutím. Zákon ale žádné hlavní pojištění nestanovuje. Je tak možné pojistit např. jen riziko invalidity následkem úrazu/nemoci a trvalé následky úrazu bez nutnosti sjednávat i smrt následkem úrazu/nemoci.

Pojištění od smíšené (kompozitní) pojišťovny

Smíšená pojišťovna si může vybrat, zda bude nabízet životní pojištění nebo pojištění úrazu a nemoci. Zatím všechny smíšené pojišťovny zvolily pro své hlavní produkty životní pojištění, které umožňuje přidat i kapitálovou složku.

Rozdíly mezi životním a pojištěním úrazu a nemoci

Občanský zákoník má vlastní část popisující životní pojištění (§ 2833 až 2843), úrazové pojištění (§ 2844 až 2846) a pojištění pro případ nemoci (§ 2847 a 2848). Pojištění rizika smrti se liší v parametrech uvedených v tabulce.

 

Životní pojištění Pojištění
úrazu a nemoci
Základní rozdíly dané zákony

 

Pojišťuje se stav uvedený v pojistných podmínkách. Není důležitá příčina tohoto stavu. Pojistnou událostí je např. smrt. Pojišťuje se stav popsaný v podmínkách, který nastal následkem nemoci nebo úrazu. Pojistnou událostí je např. úraz s následkem smrti.
Promlčení 10letá promlčecí lhůta

 

3letá promlčecí lhůta

 

Odstoupení pojistníka Do 30 dnů od sjednání Do 14 dnů od sjednání
Obmyšlená osoba Pojištění osob § 2829 Pojištění osob § 2829
Přerušení pojištění Defaultně: nepřerušuje se Defaultně: přerušuje se. Pojišťovna může v podmínkách upravit.
Výpověď po pojistné události Ze strany pojistitele není možná Možná do 3 měsíců po PU. Pojišťovna se může práva v podmínkách vzdát.
Výpověď smlouvy Ze strany pojistitele není možná Pojistitel bez uvedení důvodu ke konci pojistného období. Pojišťovna se může práva v podmínkách vzdát.
Výluka sebevraždy Možnost pojistitele neposkytnout pojistné plnění, pokud pojištění netrvalo alespoň dva roky před sebevraždou Bezprostřední příčinou smrti je úrazový děj. Právo odmítnout pokud „si úmyslně ublížil na zdraví“. Pojišťovna může stanovit čekací dobu (např. 2 roky) v podmínkách.
Prohlášení za mrtvého Pojištěn stav smrti Důkaz smrti – pojištěno

Domněnka smrti – nepojištěno

Pojištění úrazu a nemoci umožňuje mnohem jednodušší nastavení procesů. Pojištění neobsahuje žádnou kapitálovou složku a není tak třeba řešit věci typu AML (praní špinavých peněz), FATCA (americký daňový zákon), CRS (obdoba pro státy OECD) PEP (politicky exponovaná osoba). Proces sjednání pojištění může být řešen stejně jednoduše jako u pojištění vozidel nebo majetku – je možná akceptace zaplacením.

První kompletní pojištění úrazu a nemoci

Až do dnešního roku nebylo k dispozici pojištění úrazu a nemoci, které by obsahovalo pojištění všech hlavních životních situací. Jednalo se většinou o úrazové pojištění nebo pojištění určitých nemocí.

Jako první představila komplexní pojištění úrazu a nemoci Pillow pojišťovna. V pojistných podmínkách se vzdala práva na výpověď (na konci pojistného období, po pojistné události) pro následující rizika:

 • Smrt úrazem/nemocí
 • Invalidita (2. a 3. stupně, 1. stupně)
 • K úvěru (smrt úrazem/nemocí a invalidita 2. a 3. stupně)
 • Závažné nemoci
 • Trvalé následky nemoci

Čekací dobu pro sebevraždu stanovila pojišťovna na 2 roky a pojištění není možné přerušit, podobně jako nelze přerušit životní pojištění. Pro situaci, kdy soud prohlásí pojištěného za mrtvého na základě domněnky smrti, vytvořila veřejný příslib.

Pojištění je díky své konstrukci optimální pro integraci do srovnávačů pojištění. Aktuálně probíhá implementace do všech základních SW na českém trhu.

 • nsure od Business logic
 • inPojištění od stejnojmenné firmy
 • Zeteo od Creasoft

Kompletní popis pojištění včetně produktového videa je pro poradce k dispozici na www.proporadce.cz.

Pro Akademii pojištění napsal Martin Podávka, www.30tipu.cz

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.